ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η www.irida-design.gr δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η www.irida-design.gr, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματα των χρηστών ως υποκείμενα των δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 5 παρακάτω.

 

  1. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Ίριδα design

Γενικά, η www.irida-design.gr  συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση,  για τη σύναψη της προσφοράς/παραγγελίας με τον χρήστη και για την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της, προκειμένου να ασκήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ή να ικανοποιήσει τα αιτήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων.

Η www.irida-design.gr συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο αυτά που της γνωστοποιεί ο χρήστης και συγκεκριμένα  το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του, e-mail και τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας/προπληρωμένων καρτών/τραπεζικού λογαριασμού του κατά την αποστολή της παραγγελίας του, τη σύναψη της σύμβασης και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του. Επίσης τα δεδομένα που ο χρήστης γνωστοποιεί για την εγγραφή του στη λίστα επικοινωνίας (mailing list), δηλ. τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email). Η www.irida-design.gr χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τη σύναψη της προσφοράς/παραγγελίας με τον χρήστη και για την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της.

Η www.irida-design.gr διασφαλίζει κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην www.irida-design.gr εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα.

Προσωπικά στοιχεία που ζητούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές της www.irida-design.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους και δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία.

Ο διαδικτυακός τόπος και οι online εφαρμογές της  δεν είναι σχεδιασμένα και δεν απευθύνονται σε ανήλικους. Επομένως, η www.irida-design.gr δεν συλλέγει εν γνώσει της ούτε τηρεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανήλικα φυσικά πρόσωπα.

 

  1. Προστασία των δεδομένων

Η www.irida-design.gr δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή. Διατηρεί τα δεδομένα με ασφάλεια και τα αντιμετωπίζει με ευαισθησία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται με ασφάλεια σε εξυπηρετητές της www.irida-design.gr. Αυτές οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από έλεγχο ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα και η πρόσβαση περιορίζεται στο προσωπικό που χρειάζεται τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τα παραπάνω δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου και τους εργαζόμενους στην επιχείρησή του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο τήρησης καταλόγου πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της www.irida-design.gr μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list). Εξ άλλου εφόσον επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της www.irida-design.gr, ο χρήστης μπορεί να  ενημερώσει την www.irida-design.gr χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου της.

Μοναδικός αποδέκτης των δεδομένων είναι ο υπεύθυνος του δικτυακού τόπου και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση της www.irida-design.gr.

Το ηλεκτρονικό έγγραφο με την υποβληθείσα παραγγελία του χρήστη αφ’ εαυτό αποθηκεύεται στα αρχεία της www.irida-design.gr μόνο προς τον σκοπό εκτέλεσης της προσφοράς/παραγγελίας. Μετά την εκτέλεση της προσφοράς, το έγγραφο αυτό και όλα τα προσωπικά δεδομένα επ’ αυτού διαγράφονται οριστικά από τα αρχεία της επιχείρησης.

Η  www.irida-design.gr δεν πουλά ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Επίσης, δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.

 

  1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενα των δεδομένων, οι χρήστες δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Ενδεικτικά, δύνανται να αιτηθούν αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και να ασκήσουν το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list). Εξ άλλου εφόσον επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της www.irida-design.gr, μπορεί να  ενημερώσει την www.irida-design.gr χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου της.

Σε κάθε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η  www.irida-design.gr διαγράφει τα δεδομένα στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Στην περίπτωση που ο χρήστης θεωρεί ότι θίγεται κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (βλ. http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL ).

 

  1. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η www.irida-design.gr προτίθεται να ενημερώνει τους χρήστες για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους που διατηρεί και θα αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Εάν τροποποιήσει την παρούσα δήλωση, η www.irida-design.gr θα επικαιροποιήσει την «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή ζητήματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από την www.irida-design.gr ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που τηρεί η  www.irida-design.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αρμόδια ομάδα για θέματα προσωπικών δεδομένων:

  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@irida-design.gr
  • Τηλ.: +30 210 82 33 760.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) της www.irida-design.gr: Κα Σωτηρία Παν. Γεωργούση, Άγιος Νικόλαος Μπούρτζι, 34100 Χαλκίδα, E-mail : info@irida-design.gr , Tηλ/φαξ : +30 210 82 33 760.

Μας εμπιστεύονται